Nieuws

Geactualiseerde druk van Beroepsprofiel leraar lichamlijke oefening gepresenteerd!

19-05-2017 - Vrijdag 19 mei 2017 is tijdens de voorjaarsvergadering de nieuwe druk van het Beroepsprofiel leraar lichamelijke opvoeding gepresenteerd.

In dit beroepsprofiel wordt eerst kort ingegaan op het nut en de noodzaak van een actueel beroepsprofiel. In de volgende hoofdstukken staat beschreven wat de uitgangspunten en inhoud van het beroep van leraar lichamelijke opvoeding zijn. Daarna zijn ontwikkelingen geschetst die van invloed zijn op het handelen van een leraar lichamelijke opvoeding. Tot slot worden de brede professionele basis en vakinhoudelijke, didactische en pedagogische bekwaamheden in dertig kenmerkende eisen geconcretiseerd.

Nieuwe uitgave Spelinzicht gepresenteerd!

15-01-2016 - Dinsdag 12 januari vond op de Fontys Sporthogeschool in Eindhoven de presentatie plaats van Spelinzicht. Na een inleiding door oud-rector Kees van Tilborg en een toespraak van Wim de Heer, voorzitter van het Jan Luiting Fonds, overhandigde laatstgenoemde de eerste exemplaren van het boek aan auteurs Gwen Weeldenburg, Enrico Zondag en Frank de Kok.

Spelinzicht biedt de lezer een speler- en spelgecentreerde didactiek van spelsporten. Het aandeel van spelsporten in onze bewegingscultuur is aanzienlijk. Ook op scholen gaat binnen het vak lichamelijke opvoeding veel onderwijstijd uit naar het beweegdomein spel. Bij het ontwerpen van deze lessen of spelactiviteiten speelt de visie op het leren en onderwijzen binnen dit specifieke beweegdomein een cruciale rol. In dit boek wordt de theoretisch onderbouwde speler- en spelgecentreerde visie Spelinzicht uiteengezet. Een visie op grond waarvan de professional een zinvolle en betekenisvolle spelleeromgeving kan creëren en zijn didactisch handelen kan verantwoorden.

Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel heeft betrekking op een theoretische verantwoording van de in deel twee uitgewerkte praktijkvoorbeelden. Deze praktijkvoorbeelden zijn gecategoriseerd aan de hand van de grote ‘spelfamilies’ van de doelspelen, de terugslagspelen en de inblijf- en uitmaakspelen.

Spelinzicht is voornamelijk gericht op studenten van de lerarenopleidingen lichamelijke opvoeding (ALO’s) en docenten lichamelijke opvoeding. Het boek is ook bruikbaar voor andere, eventueel in opleiding zijnde, professionals in de wereld van sport en bewegen, zoals buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en trainers/coaches.

Presentatie Canon LO

24 mei is tijdens de openbare jaarvergadering van de KVLO de Canon LO gepresenteerd. De Canon LO is een moderne vorm van geschiedenisweergave. Niet in de vorm van een boek, waar in chronologie feiten worden beschreven en worden beschouwd, maar in de vorm van een digitaal document: een internettoepassing waarbij het mogelijk is om op meerdere manieren te kijken naar het verleden.

 

 

 

Bewegingsonderwijs op cluster 4-scholen

Tijdens de studiedag voor het Speciaal onderwijs, cluster 4-scholen, werd het nieuwe boek Bewegingsonderwijs op cluster 4- scholen gepresenteerd aan zo’n 90 deelnemers via een heldere en inspirerende inleiding van Marco van Berkel in samenwerking met Saskia Biesterbosch. Vervolgens werd het boek aangeboden aan de voorzitter van het landelijke overleg SO/cluster 4-scholen en aan alle auteurs.

 

Basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs vernieuwd

De volledig geactualiseerde versie van het Basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs is verschenen. Bij de herziening hebben de auteurs zich laten leiden door adviezen en suggesties van vele vakcollega’s.  De kern van het boek is opnieuw gevormd door de twaalf leerlijnen, de bewegingsthema’s en kernactiviteiten en de uitwerking in tussendoelen voor verschillende leeftijdsgroepen. Nieuw zijn de tussendoelen voor rollen en badminton en er zijn aanvullingen en aanpassingen gemaakt  in de leerlijnen klimmen en springen. Daarnaast is de basisinventarislijst voor het gymnastieklokaal herzien op basis van de nieuwe inzichten die zijn geschreven door een werkgroep van de KVLO. Dit standaardwerk dat bij geen enkele leerkracht mag ontbreken, gaat vergezeld van meer dan 175 instructiefilms op internet. Om de films te kunnen bekijken is een eenmalige registratie en het invoeren van een unieke code vereist. Iedereen die het vernieuwde boek in bezit heeft, vindt de speciale inlogcode op pagina 1 van het Basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs.

 

Instructiefilms op internet

Op deze website zijn meer dan 175 instructiefilms te zien van de kernactiviteiten van het Basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs. Om toegang te krijgen tot de films is een eenmalige registratie en het invoeren van een unieke code vereist. Deze inlogcode is terug te vinden op pagina 1 van het boek. De films bevatten beelden van basisschoolkinderen van 4 tot en met 12 jaar. De leerlijnen, de tussendoelen en de doorgaande ontwikkeling worden in concreet leerlingengedrag zichtbaar gemaakt. De instructiefilms vormen daarmee een onmisbare aanvulling op de beschrijvingen in het boek.

 

Jan Luiting Fonds lanceert nieuwe website

Het Jan Luiting Fonds heeft een geheel vernieuwde website gelanceerd. Nieuwe content in een nieuw jasje. Het digitale portaal van het Jan Luiting Fonds is moderner en toegankelijker dan voorheen. De vormgeving en inhoud zijn compleet vernieuwd. Het fonds hoopt daarmee zijn doelgroepen nog beter te bedienen. Een bijzondere vernieuwing heeft betrekking op het Basisdocument bewegingsonderwijs, hét standaardwerk voor bewegingsonderwijs op de basisschool en een van de meest populaire publicaties van het Jan Luiting Fonds. Dit boek gaat vergezeld van enkele honderden instructiefilms die gebruikers van het boek voorheen op cd-rom kregen meegeleverd. De films zijn via de vernieuwde website te bekijken. Iedereen die het vernieuwde boek aanschaft, krijgt daarvoor een speciale inlogcode.

 

Registratie

Basisdocument bewegingsonderswijs voor het basisonderwijs wordt ondersteund met instructiefilms. Gebruik de registratiecode uit het boek om u te registreren. U krijgt dan gratis toegang.

Ga naar registratie

Laatst verschenen in de reeks