Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Stichting Jan Luiting Fonds

ALGEMEEN

 1. Op alle overeenkomsten met JLF,  zijn, behoudens voorzover anders overeengekomen, de navolgende voorwaarden van toepassing.  JLF aanvaardt geen  voorwaarden van de afnemer/opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 2. De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge bestelling bij JLF en de aanvaarding door JLF hiervan. De afnemer  aanvaardt door zijn mondelinge of schriftelijke bestelling of aanvrage deze leveringsvoorwaarden. Een bestelling of aanvrage geldt als aanvaard door JLF voorzover zij niet binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelling of aanvrage aan de wederpartij uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.
 3. De door JLF gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De aanbiedingsprijs is geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de wederpartij bij de eventuele bestelling of aanvrage verstrekte gegevens van de juistheid waarvan JLF mag uitgaan. De inhoud van folders, brochures en prijscouranten zijn onder voorbehoud en binden JLF niet.
 4. Losse bestellingen van door JLF uitgegeven publicaties kunnen schriftelijk, telefonisch, on line, alsmede via de boekhandel worden opgegeven.
 5. Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen afnemer  en JLF, dan wel tussen JLF en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer  en JLF, is JLF niet aansprakelijk.
 6. Verzendkosten zijn in Nederland volgens posttarief. Voor het buitenland eveneens volgens posttarief maar bij buitenlandse zendingen kunnen de extra betalingskosten in rekening gebracht worden.
 7. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft JLF ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat  JLF gehouden is tot enige schadevergoeding.


BETALING

 1. Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden steeds binnen 30 dagen na factuurdatum en op de door JLF in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.
 2. De termijn van 30 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de afnemer/opdrachtgever derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim
 3. Indien JLF bij de overschrijding van de termijn van 30 dagen de afnemer  tot betaling aanmaant, is de afnemer  tevens een bedrag van € 10,-- aan administratiekosten verschuldigd.
 4. Onverminderd de gevolgen die het Burgerlijk Wetboek aan verzuim verbindt, maakt JLF in geval van niet (tijdige) betaling van een factuur aanspraak op vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand welke worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 50,-- (exclusief BTW).
 5. De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. De wederpartij mag een schuld uit deze overeenkomst niet met enige vordering op JLF verrekenen.
 7. JLF behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.
 8. Geleverde zaken blijven eigendom van JLF totdat volledige betaling, ook van de in art. 2.3 genoemde kosten, heeft plaatsgevonden.


KLACHTEN EN RETOURZENDINGEN

 1. De afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Klachten over geleverde goederen of diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan JLF. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd - na toestemming van JLF - indien is voldaan aan het bepaalde in art. 3.1, de zaken onbeschadigd zijn en met bekwame spoed worden teruggestuurd.
 3. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft JLF de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.


AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van JLF voor schade - waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie in de meest ruime zin des woords zoals door JLF uitgegeven - die de wederpartij lijdt doordat JLF (of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is) tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.
 2. Art. 5.1 geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van JLF of van enig persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is. De aansprakelijkheid voor zulke schade is beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken (computerprogramma's en gegevensbestanden daaronder begrepen) en directe schade door dood of letsel en voorts beperkt tot de factuurwaarde of, indien sprake is van een duurovereenkomst, de vergoeding die de wederpartij de laatste maand heeft betaald.
 3. Onder de in art. 5.1 genoemde informatie wordt in elk geval mede (maar bepaald niet uitsluitend) verstaan de inhoud van advertenties en/of aan natuurlijke of rechtspersonen wettelijk voorgeschreven publicaties, voorzover die door (een) ander(en) dan JLF zijn samengesteld.
 4. Een eventuele aansprakelijkheid van JLF en van de personen, voor wie JLF verantwoordelijk is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.


AUTEURSRECHT

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door JLF uitgegeven werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken, berusten bij JLF. Voorzover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door JLF of bij wet toegestaan, mag niets uit de door JLF uitgegeven publicaties op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand. Onverminderd zijn aansprakelijkheid jegens JLF wegens schade ontstaan door de schending van zijn verplichtingen, is afnemer verplicht van diegene aan wie hij al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook door JLF uitgegeven werken ter beschikking stelt, te bedingen dat diegene de in dit artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding (telkens) aan derden zal opleggen.
 2. Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit (software)materiaal te verwijderen of te wijzigen.


VERJARING / VERVAL

 1. Alle rechtsvorderingen jegens JLF, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.


WIJZIGINGEN

 1. Wijzigingen, aanvullingen of veranderingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.


PARITIËLE NIETIGHEID

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.


GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met JLF worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter is, geeft JLF de opdrachtgever/afnemer een termijn van een maand nadat JLF zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om schriftelijk voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter te kiezen.
 2. Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.


De wederpartij vrijwaart JLF tegen alle aanspraken van derden in verband met deze overeenkomst. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die JLF in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

 

Registratie

Basisdocument bewegingsonderswijs voor het basisonderwijs wordt ondersteund met instructiefilms. Gebruik de registratiecode uit het boek om u te registreren. U krijgt dan gratis toegang.

Ga naar registratie

Laatst verschenen in de reeks